Prihlásenie


Registrácia

*
*
*
*
*
*
 
pic
*

Všetky polia sú povinné, vyplňujte ich prosím dôkladne podľa názvu poľa a pozorne

Svoju emailovú adresu budete musieť potvrdiť kliknutím na aktivačný odkaz, ktorý vám počas registrácie zašleme, preto použite svoju funkčnú emailovú adresu.

Vaše súkromné údaje nebudú nikde zverejnené a slúžia len na prihlásenie do nášho shopu.

V prípade, že budete chcieť v budúcnosti tieto informácie meniť, budete tak môcť urobiť po prihlásení v Nastaveniach

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop Pizza Mizza

1. Objednávka

Pre objednanie tovaru nad 30 € je nutné byť zaregistrovaný a prihlásený v online shope na www.pizzamizza.sk. Pokiaľ nie je objednávka vyrobená, je možné ju zrušiť vyplnením hotline formulára na www.pizzamizza.sk elektronicky, alebo osobne ju stornovať priamo na príslušnej prevádzke.

Platba

Platbu je možné zrealizovať:

a/ Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (zverejnených na www.pizzamizza.sk), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to hotovosťou, gastro lístkami alebo platobnou kartou uvedenými na www.pizzamizza.sk. Pri platbe platobnou kartou je nutné tento spôsob úhrady hlásiť vopred už pri objednaní tovaru.

b/ Pre platbu na faktúru je potrebné vopred požiadať o túto formu úhrady vyplnením fakturačných údajov v hotline formulári na www.pizzamizza.sk. Po schválení bude zákazník zaradený medzi zákazníkov platiacich na faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní, prípadne dohodou.

c/ VÚB eCard (platba cez virtuálny POS terminál VÚB banky, možné je zaplatiť aj kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydané akoukoľvek oficiálnou bankovou inštitúciou.)

2. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou Pizza Mizza - cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na www.pizzamizza.sk
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke, teda pri osobnom odbere platí 10% zľava z ceny objednaného tovaru podľa podmienok zverejnených na www.pizzamizza.sk

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované

 • telefonicky denne v čase od 10:00 do 21:45 na tel. č. +421 2 16 600, +421 2 16 601, +421 2 16 602
 • vyplnením hotline formuláru na www.pizzamizza.sk
 • prostredníctvom kuriéra Pizza Mizza
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra Pizza Mizza

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa

Reklamačný poriadok na stiahnutie. (pdf)

4. Ochrana osobných údajov

 • Používateľ vykonaním objednávky na www.pizzamizza.sk poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľovi osobné údaje na účel poskytovania služieb na portáli pizzamizza.sk. Osobné údaje budú poskytnuté Reštauráciám za účelom realizácie Objednávky. V prípade, ak Používateľ neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@pizzamizza.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

5. Podmienky používania portálu pizzamizza.sk

 • Podmienky používania portálu pizzamizza.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Používateľa a Prevádzkovateľa sa v otázkach neupravených týmito Podmienkami spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou PM Nový Háj, s.r.o. Podmienky používania pizzamizza.sk platia súčasne so Všeobecnými podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou PM Nový Háj, s.r.o., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať.
 • Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu pizzamizza.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál pizzamizza.sk.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu pizzamizza.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

 

Objednávka
Zavrieť